Stanovy KVV SR

                                               Snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky

                                                                            dňa 2. apríla 2016

 

                                                                               STANOVY

                                                           KLUBU VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV

                                                                     SLOVENSKEJ REPUBLIKY

                                                                                                                                           

 

                                                                        Žilina 2. apríla 2016

 

 

                    Snem Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky na svojom rokovaní dňa

 2. apríla 2016 schválil tieto stanovy :

I.

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Klub vojenských výsadkárov Slovenskej republiky (ďalej len KVV SR) je nepolitické, dobrovoľné, záujmovo – stavovské a spoločenské združenie, ktoré spája vojenských výsadkárov v činnej službe, v zálohe, vo výslužbe, športových parašutistov a ich sympatizantov s aktívnym vzťahom k výsadkovým jednotkám a ozbrojeným silám Slovenskej republiky.

Článok 2

KVV SR pôsobí na celom území Slovenskej republiky. Sídlo KVV SR je v posádkovom meste VÚ 2790, Rajecká cesta 2836, 010 01 Žilina.

Článok 3

 1. Základným cieľom KVV SR je vytvárať podmienky na zachovanie a upevňovanie vzájomného priateľstva a spolupatričnosti vojenských výsadkárov, športových parašutistov a sympatizantov s výraznou hrdosťou na parašutizmus a službu u výsadkových jednotiek v duchu vlastenectva a patriotizmu na podporu obranyschopnosti Slovenskej republiky.
 2. Pre dosiahnutie základného cieľa KVV SR :
 1. aktívne sa podieľa na udržiavaní národných výsadkárskych tradícií,
 2. všestranne prispieva k popularizácii výsadkových jednotiek na verejnosti,
 3. zúčastňuje a spolupodieľa sa na verejných akciách výsadkového útvaru a ozbrojených síl Slovenskej republiky,
 4. spolupracuje s obdobnými organizáciami v zahraničí,
 5. vytvára podmienky pre aktívnu činnosť členov KVV SR,
 6. spolupracuje s ostatnými organizáciami a združeniami s podobným zameraním a orgánmi štátnej a verejnej správy,
 7. osobitnú pozornosť venuje práci s mládežou, najmä na školách, propagáciou výsadkového vojska, parašutizmu a ich tradícií.
 1. Ciele a úlohy plní KVV SR v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.

Článok 4

KVV SR je samostatnou právnickou osobou. Jednotlivé organizačné zložky majú právomoci v rozsahu určenom stanovami a ďalšími záväznými dokumentmi KVV SR.

Článok 5

V súvislosti s plnením svojho základného cieľa a úloh môže KVV SR vykonávať aj hospodársku činnosť, ktorej rozsah určuje štatút.

Článok 6

Členom KVV SR môže byť každý, kto slúžil alebo slúži u výsadkových jednotiek, bol alebo je športovým parašutistom alebo je sympatizantom a súhlasí s cieľmi a stanovami KVV SR.

Článok 7

 1. Členstvo v KVV SR sa člení na :
 1. riadne – vzniká registráciou na základe podanej prihlášky. Dokladom o členstve je členský preukaz,
 2. čestné – čestným členom KVV SR sa môže stať každý, kto sa zaslúžil o vznik a rozvoj výsadkových jednotiek a športového parašutizmu. O čestnom členstve rozhoduje snem KVV SR na návrh oblastných a miestnych KVV SR.
 1. Členstvo v KVV SR zaniká na základe dobrovoľného rozhodnutia o vystúpení z KVV SR, úmrtím, zánikom pre nezaplatenie členského príspevku po dobu 2 rokov alebo vylúčením pri závažnom porušení stanov alebo zákonov Slovenskej republiky. Čestné členstvo KVV SR úmrtím nezaniká.

II.

PRÁVA A POVINNOSTI ČLENA KVV SR

Článok 8                                                                                                                                       

Člen KVV SR má právo :

 1. podieľať sa na tvorbe a realizácii cieľov a úloh KVV SR,
 2. zúčastňovať sa na schôdzach a podujatiach organizovaných KVV SR,
 3. voliť a byť volený do orgánov KVV SR.

Článok 9

Povinnosti člena KVV SR sú :

 1. dodržiavať stanovy a ostatné záväzné dokumenty KVV SR,
 2. propagovať ciele KVV SR,
 3. podieľať sa na plnení hlavných úloh KVV SR
 4. chrániť česť výsadkára a parašutistu, KVV SR a ozbrojených síl SR,
 5. platiť členské príspevky

III.

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Článok 10

KVV SR koordinuje svoju činnosť prostredníctvom :

 1. Snemu KVV SR (ďalej len „snem“),
 2. Rady predsedov oblastných a miestnych KVV SR (ďalej len „rada predsedov“),
 3. kontrolnej a revíznej komisie,
 4. požiadaviek oblastných a miestnych KVV SR,
 5. členských schôdzí.

Článok 11

 1. Snem je najvyšším orgánom KVV SR. Tvoria ho delegáti snemu. Podľa potreby má snem právo zriaďovať ďalšie poradné a pracovné orgány. Právo ich zriaďovania medzi snemami má rada predsedov. Snem zvoláva rada predsedov najmenej raz v priebehu 36 mesiacov.
 2. Do pôsobnosti snemu patrí najmä :
 1. schvaľovať a meniť stanovy a ostatné dokumenty KVV SR,
 2. voliť a odvolávať prezidenta KVV SR, viceprezidenta, kontrolnú a revíznu komisiu a jej predsedu,
 3. schvaľovať zásady hospodárenia,
 4. schvaľovať správy o hospodárení a o činnosti,
 5. rozhodovať o zániku KVV SR.

Článok 12

Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov. Na platné uznesenie snemu je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných delegátov. Hlasovanie je verejné alebo tajné, podľa schváleného rokovacieho a volebného poriadku.

Článok 13

 1. Najvyšším orgánom medzi snemami je zasadanie rady predsedov KVV SR.
 2. Štatutárnymi orgánmi KVV SR sú :
 1. prezident,
 2. viceprezident,
 3. viceprezident pre ekonomiku.

Uvedené štatutárne orgány nesú plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zodpovedajú sa snemu a v medziobdobí rade predsedov.

Článok 14

 1. Rokovanie rady predsedov KVV SR zvoláva a vedie prezident alebo ním poverený zástupca najmenej trikrát ročne. Predstaviteľom KVV SR je prezident, ktorý koná v mene KVV SR. Je reprezentantom organizácie a plní uznesenia snemu KVV SR a v medziobdobí rady KVV SR.
 2. Za prezidenta môže byť zvolený člen KVV SR, ktorý je občanom Slovenskej republiky.
 3. Rada predsedov môže v prípade potreby trojpätinovou väčšinou zvolať mimoriadny snem.
 4. Výkonným orgánom rady predsedov je sekretariát tvorený prezidentom, viceprezidentom, viceprezidentom pre ekonomiku, viceprezidentom pre informácie a styk s verejnosťou a tajomníkom.
 5. Pôsobnosť a činnosť rady predsedov a sekretariátu je daná ich štatútom.
 6. Rada predsedov je zložená z predsedov oblastných a miestnych KVV SR a zástupcu výsadkového útvaru.

Článok 15

 1. Základnými organizačnými jednotkami KVV SR sú oblastné KVV SR v rámci ktorých sa môžu vytvárať aj miestne KVV SR.
 2. Oblastné a miestne KVV SR majú právnu subjektivitu, sú spôsobilé samostatne vystupovať v právnych vzťahoch, zaväzovať sa vlastným menom a nesú samostatnú majetkovú zodpovednosť, sú oprávnené otvoriť si účet v peňažnom alebo bankovom ústave a v prípade potreby si môžu zabezpečiť pridelenie IČO.
 3. Najvyšším orgánom oblastného a miestneho KVV SR je členská schôdza.

Do jej pôsobnosti patrí najmä :

 1. voliť a odvolávať predsedu a ďalších členov výboru oblastného a miestneho KVV SR a členov kontrolnej a revíznej komisie,
 2. schvaľovať delegátov na snem.

Článok 16

 1. Výkonným orgánom oblastného a miestneho KVV SR je výbor, ktorý je zložený najmenej z troch členov.
 2. Štatutárnym orgánom oblastného a miestneho KVV SR je predseda a podpredseda, ktorí nesú plnú právnu zodpovednosť za svoje rozhodnutia za ktoré sa zodpovedajú členskej schôdzi a výboru.

Článok 17

 1. Kontrolná a revízna komisia KVV SR je najvyšším kontrolným a revíznym orgánom KVV SR. Kontroluje dodržiavanie Stanov KVV SR, ostatných záväzných dokumentov KVV SR a preveruje hospodársku činnosť KVV SR.
 2. Kontrolná a revízna komisia KVV SR sa skladá z predsedu a najmenej dvoch členov. Jej činnosť určuje osobitný štatút schválený snemom.
 3. Kontrolná a revízna komisia sa za svoju činnosť zodpovedá snemu.

Článok 18

 1. Oblastné a miestne KVV SR vo vzťahu k miestnym orgánom verejnej a štátnej správy pôsobia v rozsahu zverených úloh. V mene KVV SR môžu prijímať sponzorské príspevky, dary a hospodáriť so zvereným majetkom.
 2. Oblastné a miestne KVV SR nezodpovedajú za záväzky KVV SR a KVV SR nezodpovedá za záväzky oblastných a miestnych KVV SR.

IV.

HOSPODÁRENIE KVV SR

Článok 19

 1. Zdrojom majetku KVV SR sú :
 1. členské príspevky,
 2. príspevky,
 3. dary,
 4. dotácie,
 5. výnosy z hospodárskej činnosti,
 6. dedičstvo,
 7. 2% z daní.
 1.  Hospodárenie KVV SR sa vykonáva podľa Pravidiel hospodárenia KVV SR v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 20

Organizačný, volebný, disciplinárny poriadok a ďalšie dokumenty KVV SR musia byť v súlade s týmito stanovami.

Článok 21

 1. Zrušujú sa Stanovy Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky zo dňa 22. 08. 2014.
 2. Tieto Stanovy Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky nadobúdajú platnosť dňom 20. 07. 2016.    

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.