Výročná členská schôdza klubu Zlaté Moravce

Klub vojenských výsadkárov SR
oblasť Banská Bystrica
klub Zlaté Moravce

Zlatá bodka za činnosťou Miestneho klubu vojenských výsadkárov SR

                                   Zlaté Moravce v roku 2019

    V sobotu 11.1.2020 sa konala výročná členská schôdza M KVV SR ZM v reštaurácii Hobex v Zlatých Moravciach. Dobrá a kvalitná príprava schôdze sa odzrkadlila aj na jej hladkom priebehu. Deväťdesiat percentná účasť členov klubu a osemdesiatpäť percentná účasť pozvaných hostí hovorila sama o záujme o našu Výročnú členskú schôdzu klubu.

   Predseda klubu privítal prezidenta KVV SR pána pplk. v. v. Viktora Puchoňa, členov prezídia klubu, viceprezidenta Mgr. Vladimíra Schneidera, Mgr. Vladimíra Stoilu, predsedu Oblastného KVV SR BB Ing. Vladimíra Kavického, starostu obce Zlatno, pána Ing. Martina Zemana, starostu obce Mankovce, pána Milana Vrábela, člena OV SZPB v Nitre, pána Štefana Doskoča, redaktora „Poľnej pošty“, plk. v. v. Miroslava Minára, ostatných hostí a členov klubu.

Pretože schôdza sa konala na začiatku nového roku 2020, predseda klubu poprial novoročným vinšom všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastia, úspechov a dobrej spolupráce v našich kluboch.

   Netradične, novoročným prípitkom otvoril pracovné rokovanie našej VČS. Prečítal program schôdze, ktorý bol jednohlasne schválený. Ďalej nasledovalo zvolenie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie v zložení: predseda Ing. Ján Návoj, členovia Jozef Balla a Jozef Vician. Návrh komisie bol členmi klubu jednohlasne prijatý. Po podaní správy mandátovej komisie o účasti deväťdesiatych percent členov klubu bola predsedom prednesená správa o činnosti klubu za rok 2019. Aby dodržal časový limit 30 minút, musel, pri všetkej skromnosti, niektoré body našej práce vynechať.

   Návrh plánu práce na rok 2020 predniesol tajomník klubu Dominik Valkovič. Plán bol členmi klubu jednohlasne schválený. Predseda klubu odovzdal slovo predsedovi volebnej komisie Ing. Jánovi Návojovi, aby vykonali voľbu nového výboru klubu na obdobie rokov 2020 a 2021. Členovia klubu jednohlasne vyslovili dôveru doterajšiemu výboru klubu v zložení: predseda, Peter Hlavačka, tajomník, Dominik Valkovič, člen výboru, Slavoslav Kincel. Všetci menovaní kandidátku a funkcie na nové volebné obdobie 2020-2021, prijali. 

V diskusii bolo 15 príspevkov, z ktorých vyberáme:

  • Viceprezident Mgr. Vladimír Schneider prečítal rozkaz prezidenta KVV SR, ktorý udelil za aktívnu prácu v klube striebornú medailu Jozefa Gabčíka, tajomníkovi Dominikovi Valkovičovi a bronzovú medailu Jozefa Gabčíka, Jozefovi Ballovi.
  • Rozkazom prezidenta KVV SR bola udelená, za bohatú a všestrannú činnosť M KVV SR ZM, na zástavu klubu, pamätná medaila Jozefa Gabčíka „ Za zásluhy“. Predsedovi klubu, Petrovi Hlavačkovi, ju osobne odovzdal prezident KVV SR, pplk. v. v. Viktor Puchoň, s poďakovaním za veľmi úspešnú prácu a spoluprácu v rámci KVV SR a za šírenie dobrého mena KVV SR. Klubovú zástavu medailou spoločne dekorovali.
  • Za ocenenie členov a činnosti nášho klubu predseda poďakoval a pripomenul, že udelené vyznamenania nás zaväzujú k ďalšej, lepšej, aktívnej práci v prospech dobrého mena KVV SR.

Na koniec diskusie boli hosťom a členom klubu odovzdané malé darčekové balíčky pre spomienku na stretnutie v Zlatých Moravciach. Prednesením návrhu uznesenia a jeho schválením bola práca VČS zavŕšená. Predseda klubu zhodnotil jej priebeh. Poďakoval všetkým prítomným za účasť, diskusné príspevky, za pomoc a spoluprácu na spoločných akciách s vierou, že sme prispeli k upevňovaniu priateľstva, kolegiality a porozumenia medzi členmi KVV SR, spolupracujúcimi obcami a organizáciami.

Obed so zabíjačkovými špecialitami chutil všetkým. Kto mohol, nepohrdol ani „Jankovicou“ – medovicou. Spoločenské posedenie po obede bolo krásnou bodkou za stretnutím kolegov a priateľov – veteránov výsadkového vojska.

Verím, že o rok, nám bude dopriate stretnúť sa znova.  

 

                                                                                                                      Peter Hlavačka

predseda M KVV SR Zlaté Moravce

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.