VÝROČNÉ ČLENSKÉ SCHÔDZE KLUBOV VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR         

Klub vojenských výsadkárov SR
oblasť Banská Bystrica
klub Šumiac
klub Zlaté Moravce
oblasť Bratislava
klub Trnava
oblasť Prešov
oblasť Trenčín
oblasť Žilina
klub Martin - Vrútky

VÝROČNÉ ČLENSKÉ SCHÔDZE KLUBOV VOJENSKÝCH VÝSADKÁROV SR

                 V ROKU 2020, HODNOTIACE PRACOVNÝ ROK 2019

V zmysle platných stanov KVV SR sú členské schôdze najvyšším orgánom Miestnych a Oblastných KVV SR. Výbor miestneho, alebo oblastného klubu ju zvoláva najmenej jedenkrát v priebehu 12 mesiacov.

Výnimočnú pozíciu v tejto štruktúre majú výročné členské schôdze. V zmysle našej práce, našich aktivít, slúžia na predloženie výsledkov za uplynulý rok, ich rekapituláciu a hodnotenie a predloženie plánov pre rok budúci.

Znamená to, že je to ostatná schôdza v našom pracovnom roku.

Ale, od Michalských dní až po Silvestra je, chvála Bohu, toľko pekných rodinných a spoločenských  príležitostí, napríklad vinobranie v Holešove a inde, predvianočné kapustnice a ďalšie vážne dôvody ku stretnutiam s priateľmi a spolubojovníkmi, či už na Slovensku, alebo v Čechách, ktoré každý z nás, kto môže, rád absolvuje, takže ich organizovanie pred koncom roka je náročné na priestor a čas.

Preto sme sa rozhodli dať výročným členským schôdzam, tomuto významnému stretnutiu členov našich klubov iný charakter a urobili sme z ostatnej schôdze v roku prvú, slávnostne ladenú schôdzu v nasledujúcom kalendárnom roku.

Bolo to a už dlho je, dobré rozhodnutie, čo potvrdilo konanie našich Výročných členských schôdzí Miestnych a Oblastných KVV SR aj v roku 2020.

Prví sa pochlapili v Zlatých Moravciach a Miestny klub zorganizoval svoju Zlatú bodku za rokom 2019 11.januára 2020.

Nasledoval Oblastný klub v Banskej Bystrici, so spoločnou účasťou Miestneho klubu Šumiac 17.januára 2020.

01.február 2020 si zvolil Oblastný klub v Žiline, 15.február 2020 Oblastný klub v Prešove, 22.február 2020 Oblastný klub v Trenčíne a tom istom dni aj Miestny klub v Martine.

Šnúru Výročných členských schôdzi tradične ukončil 07.marca 2020 Oblastný klub Bratislava so spoločnou účasťou Miestneho klubu Trnava.

Naše Výročné členské schôdze si zachovávajú vždy niekoľko charakteristík.

Sú dôstojné a slávnostné, v príslušných bodoch programu prísne vecné a pracovné a hlavne, mimoriadne príjemné po stránke spoločenskej a priateľskej. Je pre nás, organizátorov každej zo schôdzi veľkým zadosťučinením, že okrem mimoriadne vážnych prípadov, sa zúčastňujú všetci členovia. Je pravidlom, že minimálne členovia výborov prichádzajú v klubových uniformách. Schôdze sa začínajú výsadkárskou hymnou, „Duní stroje vzduchem.....“, zloženou v roku 1947 Jaroslavom Mladým a nikdy nezabúdame na tichú spomienku na tých našich druhov a priateľov, ktorí odišli do výsadkového neba.

S úctou a radosťou vítame našich pozvaných hostí. Prichádza prezident KVV SR, pplk. v. v. Viktor Puchoň, čestný prezident KVV SR, plk. v. v. Ing. Jozef Tuček, CSc., prezident KVVV ČR, plk. v. v. Ing. František Stavný. Za RF zástupca vojenského pridelenca v SR, plk. Alexej Klimov. Veliteľ Čestnej stráže prezidenta SR, plk. Ing. Branislav Vavrinec. Veliteľ síl pre špeciálne operácie OS SR plk. Ing. Branislav Benka. Členovia Klubu generálov SR, gen.plk. v. v. Ing. Milan Cerovský a gen. v. v. JUDr. Tibor Gaplovský.

Dekan VVS OS SR, monsignor plk. Marko Trochan. Za klub ZV SR pplk. v. v.  Ing. Mojmír Hloch, pplk. v. v. RSDr. Kamil Krištofík, plk. v. v. Ing. Ján Skyba, pplk. v. v. Jozef Surman, mjr. v. v. Ladislav Tkáč, plk. v. v. Ing. Jozef Dvorštiak, pplk. v. v. RSDr. Jozef Putirka, pplk. v. v. Ing. Mgr. Štefan Javorík. Za ÚVV SR plk. v. v. Ing. Pavol Marko. Kolektívy KVVV ČR. Holešov, pod vedením kpt. v. v. Dušana Hrica, Liberec, pod vedením pplk. v. v. Ing. Jaroslava Chromeka, Prostějov, pod vedením plk. v. v. Ing. Františka Stavného, Plzeň, pod vedením plk. v. v. Ing. Vladimíra Gajdoša, Chrudim, pod vedením mjr. v. v. Ivana Gašpara. Za SLZ Ing. Peter Matejčík, CSc., pplk. v. v. Silvester Kamenický, Viliam Zbiňovský. Za SNA pán Krajčovič. Za Klub vojenskej histórie Nemšová Mgr. František Mindár, pani Mindárová a por. Mgr. Mirka Mindárová. Za SZPB plk. v. v. Ing. Miroslav Ondráš, plk. v. v. JUDr. Jozef Petráš, Štefan Doskoč, plk. v. v. Ing. Jozef Čorba. Primátor mesta Vrútky, Mgr. Branislav Zacharides, starosta obce Rovinka, Milan Kubeš, starosta obce Zlatno, Ing. Martin Zeman, starosta obce Mankovce, Milan Vrábel. Za „Poľnú poštu“ plk. v. v. Miroslav Minár. M. š. v parašutizme, čestný predseda O KVV ZA, kpt. v. v. František Glatter, M. š. v parašutizme Tatiana Pavlatová, mjr. v. v. Pavol Šimko, nrtm. Roman Veselý, pani Alena Švrlová. Za Prezídium KVV SR, plk. v. v. Ing. Jozef Pračko, tajomník, plk. Ing. Mgr. Pavel Švelka, mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider, nrtm. Mgr. Vladimír Stoila, des. v. v. Ing. Dušan Mrmús. Za O a M KVV SR, kpt. v. v. Ing. Ladislav Hreha, pplk. Ing. Michal Milas, kpt. v. v. Ing. Vladimír Kavický, kpt. Ing. Vladimír Vaňa, mjr. v. z. Ing. Eman Nôta, práp. v. v. Ján Gordík, voj. v. v. Milan Riecky, čat. v. v. Peter Hlavačka, slob. v. v. Dominik Valkovič, pani Eva Dolníková, čat. v. v. Jozef Dolník, plk. v. v. Ing. Ján Návoj, slob. v. v. Miroslav Daráš, Ing. Dušan Chvostek, voj. v. v. Imrich Psotka, voj. v. v. Peter Prvonič, slob. v. v. Peter Kopáčik. Za SKOČ VVS OS SR Zvolen jeho náčelník, mjr. Mgr. Zdenko Baranec.

Bolo nám cťou privítať vás, vážení priatelia a ďakujeme za vašu prítomnosť na našich rokovaniach.

Predsedovia klubov predniesli zhodnotenia aktivít za rok 2019. Na každej výročnej členskej schôdzi zaznelo, že jednotlivé plánované aktivity boli zodpovedne pripravené a doložené materiálmi s vysokou výpovednou hodnotou. Taktiež v oblasti hospodárenia bola revíznymi komisiami konštatovaná maximálna zodpovednosť za klubové prostriedky a ich čo najefektívnejšie využitie. Účasť na aktivitách je limitovaná stúpajúcim vekom našich členov a ich zdravotným stavom, ale máme všeobecnú snahu dokázať, hlavne sami sebe, že sme „Výsadkári až do konca.“

Úsilie našich členov pri plnení plánovaných cieľov, ich neustála dlhoročná práca v prospech klubov a zviditeľňovanie dobrého mena KVV SR a tiež nezištná a veľkorysá pomoc našich priaznivcov a sponzorov, si zasluhuje ocenenie, poďakovanie a úctu. Za rok 2019 sme prijímali návrhy zodpovedných a snažili sa o maximálnu objektivitu pri ocenení navrhnutých. Veríme, že sa nám to podarilo.

Zástava Miestneho klubu Zlaté Moravce bola dekorovaná pamätnou medailou Jozefa Gabčíka „Za zásluhy“ osobne prezidentom KVV SR, kol. Puchoňom, ktorý, okrem toho pripol aj slob. v. v. Dominikovi Valkovičovi udelenú striebornú medailu Jozefa Gabčíka a npor. v. v. Jozefovi Ballovi medailu bronzovú.

Na rokovaní O KVV SR B. Bystrica vo Zvolene, bola des. v. v. Mikulášovi Kodadovi k životnému jubileu udelená medaila Jozefa Gabčíka „Za zásluhy“ a pripol mu ju tajomník KVV SR, kol. Pračko. Jaroslavovi Kuracinovi udelilo Prezídium KVV SR za dlhodobú nezištnú podporu aktivít KVV SR „Kríž cti Jozefa Gabčíka“. Bol mu odovzdaný a pripnutý 03.03.2020 viceprezidentom KVV SR, kol. Schneiderom, za prítomnosti kolegov Kavického, Bartoša a Dolníka.  

 V Rovinke pri Bratislave bol voj. v. v. Petrovi Alexandrovi, plk v. v.Ing. Vladimírovi Gajdošovi, Antonovi Hrehušovi, voj. v. v. Jaroslavovi Mehésovi a des. v. v. Ing. Máriovi Michajlovovi odovzdaný Certifikát slovenského rekordu v zoskoku výsadkárov – veteránov z balónov. NGŠ OS SR gen. Ing. Daniel Zmeko poslal O KVV SR Štefana Baniča Bratislava pozdravné posolstvo a v zastúpení plk. Ing. Benkom, odovzdal predsedovi klubu kpt. v. v. Ing. Ladislavovi Hrehovi „Pamätnú plaketu NGŠ OS SR“. Z tohto miesta je vhodné oceniť celé vedenie O KVV SR Bratislava za to, že tak, ako po minulé roky, aj tento raz nezabudlo blahoželať účastníčkam rokovania k sviatku Medzinárodného dňa žien a obdarovať každú karafiátom a osobným úsmevom a pozdravom predsedu klubu, kol. Hrehu.

Na rokovaní O KVV SR Prešov odovzdal predseda klubu, kol. Milas, práp. v. v. Jánovi Šagátovi, práp. v. v. Jaromírovi Studničkovi a pplk. Jozefovi Bodnárikovi pamätnú dekoráciu „Veterán výsadkových jednotiek Československej a Českej armády“. Voj. v. v. Jozefovi Tomkovi udelil „Pamätný odznak 75. výročia vzniku 2. Československej samostatnej paradesantnej brigády“. Pamätný list ku príležitosti 25. výr. vzniku O KVV SR Prešov obdržali páni, Puchoň, Čorba, Pračko, Tkáč, Zbiňovský a všetci členovia klubu. Pplk. Ing. Michalovi Milasovi odovzdal prezident KVV SR, kol. Puchoň „Pamätný kríž NGŠ OS SR III. stupňa“, pri príležitosti jeho životného jubilea.

Na rokovaní O KVV SR Trenčín bol plk. v. v. MUDr. Bohumilovi Bočkayovi odovzdaný viceprezidentom KVV SR, kol. Schneiderom „Kríž cti Jozefa Gabčíka“, za aktívnu a iniciatívnu spoluprácu s KVV SR a za aktívne plnenie úloh v prospech klubu. Ocenenie mu udelil prezident KVV SR, kol. Puchoň na návrh Prezídia KVV SR. Predseda O KVV SR Trenčín, kol. Pivoluska ocenil výbornú spoluprácu odovzdaním Zborníka, vydaného k 25. výročiu vzniku KVV SR a pamätnej mince, Mgr. Františkovi Mindárovi a pplk. Silvestrovi Kamenickému.

Rokovanie M KVV SR Martin bolo miestom, kde prezident KVV SR, kol. Puchoň odovzdal „Zlatú medailu Jozefa Gabčíka“ plk. JUDr. Jozefovi Petrášovi k jeho životnému jubileu a kol. Horislavovi Haratíkovi udelil „Bronzovú medailu Jozefa Gabčíka“.  

Na rokovaní O KVV SR Žilina dostali všetci členovia a účastníci spoločný darček. Oznámenie o tom, že klub bude pracovať a žiť aj naďalej v priestore 5. pŠU, ale v nových priestoroch a bude aj, vďaka úsiliu vedenia klubu samostatným Občianskym združením, evidovaným na MV SR, s vlastným identifikačným číslom organizácie.

Plány práce a aktivít na rok 2020 boli prednesené v dobrej viere, že tak, ako rok minulý, zvládneme aj tento so cťou a uspokojením z dobrej práce.  A ako to bolo povedané na schôdzi v Žiline, podľa zásadného princípu, že klub  nerobí program pre klub, ale pre jeho členov.

Ale.....

Som presvedčený, že po VČS v Rovinke sme všetci zúčastnení, už v karanténe sledovali, čo na to naše stretnutie povie onen neviditeľný protivník, ktorý nám tak dramaticky vstúpil do životov. Na šťastie, koronavírus ostal ticho. Ibaže, vládami a zdravým rozumom prijaté opatrenia nám zásadne zmenili obraz možných plánovaných aktivít a naše plány musíme prísne korigovať. Domnievam sa, že vzhľadom ku všeobecne ťažkej situácii, ktorej dôsledky ešte len nastanú, sú naše rozhodnutia nielen prejavom u výsadkárov nutnej a obvyklej disciplíny, ale aj normálnej ľudskej múdrosti. Nežijeme izolovane a s príslušnou dávkou rešpektu k vonkajším opatreniam chránime nielen seba, ale aj svojich blízkych.

Napriek tomu nám to nemusí brániť v prejavoch úcty k padlým osloboditeľom pri pripomenutí si 75. výročia oslobodenia Československa a Európy Sovietskou armádou od nemeckého hitlerovského fašizmu a od ukončenia druhej svetovej vojny.

Nerušivé, ale dôstojné formy a spôsoby určite dokážeme nájsť.

 

Prajeme všetkým členom Klubov vojenských výsadkárov Slovenskej, aj Českej republiky aby toto obdobie dokázali využiť na nájdenie čo najlepších riešení pre uskutočnenie našich plánov v budúcnosti. Aby si zachovali pevné zdravie, životný optimizmus a nadšenie pre naše spoločné záujmy. Pre spoluprácu medzi klubmi na oboch brehoch rieky Moravy, postavenej na pevnom, dávno preverenom priateľstve, dôvere a vzájomnom rešpekte.

Spája nás mocný duch nášho spoločenstva (Esprit de Corps) a máme vžité a prijaté múdro vyjadrené princípy, ktoré povzbudzujú, uchovávajú vieru a dávajú nádej. Boli definované už dávno, ale majú stálu platnosť a hodnotu.

Dum spiro spero – Kým dýcham, dúfam.

Dum spero amo – Kým dúfam, milujem.

Dum amo vivo – Kým milujem, žijem.

 

Prajeme vám a vašim blízkym pevné výsadkové zdravie, radosť zo života a modré nebo nad hlavou.

 

Prezident a prezídium KVV SR

 

Spracoval mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider

30. apríl 2020                                                                                             

Pridaj sa k nám

Startup Growth Lite is a free theme, contributed to the Drupal Community by More than Themes.